لم دادن

پوشش مناسب

کفش پاشنه بلند

استریپ تیز

استریپ تیز

تمایل

زرد

زن مومنه